Tel: +971 6 5617118

P.O Box: 60118, Sharjah, United Arab Emirates

MEP:

Eng. Khaled +971 50 698 0036

khaled@almasbar.com

Decoration:

Eng. Samer +971 50 864 5257

samer@almasbar.com